Materi Marka

Untuk materi marka, silakan download di link berikut:

a. MARKA 1

Marka I (Pengenalan Dasar Stright News)

b. MARKA 2

Materi MARKA II

c. MARKA 3

Materi Marka III (Fotojurnalistik)

Materi Marka III (Apa itu layout)

d. MARKA 4

Marka IV (Opini sebagai Produk Jurnalistik)

Materi tambahan, silakan klik tautan berikut:

Materi tambahan 1

Materi tambahan 2